Zmiana od 1 stycznia 2017 roku dotycząca limitu gotówkowych rozliczeń między przedsiębiorcami!


Na mocy art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą musi następować za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy spełnione są łącznie dwie przesłanki:

  1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 złotych (przed 1 stycznia 2017 r. limit ten wynosił 15.000 euro). Przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

 

5 stycznia br. Ministerstwo Rozwoju wyjaśniło, że Ustawa reguluje podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W opinii Ministerstwa Rozwoju zasadnym jest, aby dokonywanie płatności przez przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą na terytorium RP z przedsiębiorcą zagranicznym wykonującym działalność poza terytorium RP, odbywało się w oparciu o przepisy art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, czyli z zachowaniem limitu 15.000 złotych.

 

Konsekwencje podatkowe wiążą się z jednoczesną zmianą ustaw o podatku dochodowym.

Na podstawie art. 15d ust. 1 ustawy o PDOP i odpowiednio art. 22p ust. 1 ustawy o PDOF (obowiązujących od 1 stycznia 2017 r.), podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca jednorazowej transakcji przekraczającej 15.000 złotych została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.Powrót do wpisów →