Zmiany w umowach o pracę w 2016 r.


Informujemy, że od 22.02.2016 r. zmianie ulegną przepisy regulujące rodzaje umów o pracę. Szczególnie wiele zmian dotyczy umowy o pracę na czas określony.

 1. Łączny okres zatrudnienia na podstawie umów na czas określony nie będzie mógł przekraczać 33 miesięcy. Dopuszczalne będzie zawarcie 3 umów na czas określony.
 2. Nie będzie możliwe aneksowanie czasu trwania umowy na czas określony. Uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy na czas określony, dłuższego okresu jej obowiązywania, będzie równoznaczne z zawarciem kolejnej umowy na czas określony.
 3. Jeśli zatrudnienie na czas określony przekroczy 33 miesiące lub zostanie zawarta czwarta umowa na czas określony, to będzie to równoznaczne z zatrudnieniem na czas nieokreślony.
 4. W określonych przypadkach będzie możliwe zatrudnienie na czas określony przez okres dłuższy niż 33 miesiące i/lub na podstawie więcej niż 3 umów. Będzie to możliwe:

- w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

- w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,

- w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,

- w przypadku, gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie.

Zawarcie takich umów będzie jednak możliwe jeżeli w danym przypadku będzie służyć zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i będzie niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy. W tych przypadkach pracodawca będzie miał obowiązek zawiadomienia właściwego okręgowego inspektora pracy, w formie pisemnej lub elektronicznej, o zawarciu takiej umowy wraz ze wskazaniem przyczyn jej zawarcia, w terminie 5 dni roboczych od jej zawarcia – niedopełnienie tego obowiązku podlega karze grzywny od 1.000 do 30.000 zł. Cel i okoliczności zawarcia takiej umowy będą musiały być do tej umowy wpisane.

 1. Umowa o pracę, również na czas określony, będzie mogła być wypowiedziana przez obie ze stron, bez konieczności przewidywania takiej możliwości w treści umowy.
 2. Okres wypowiedzenia umowy na czas określony będzie uzależniony od stażu pracy w taki sam sposób jak przy umowach na czas nieokreślony.
 3. Pracodawca będzie mógł w okresie wypowiedzenia zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (dotychczas nie było takiego przepisu prawnego).
 4. Do umów o pracę na czas określony wypowiedzianych przed 22.02.2016 stosuje się przepisy dotychczasowe.
 5. Umowy o pracę na czas określony zawarte przed 22.02.2016, które nie przewidują możliwości wypowiedzenia, pozostają niewypowiadalne.
 6. Umowy o pracę na czas określony, trwające w dniu 22.02.2016, które zawierały zapis o możliwości zastosowania dwutygodniowego wypowiedzenia, będzie można wypowiedzieć z zachowaniem nowych okresów wypowiedzenia.
 7. Umowę o pracę na czas określony, trwającą w dniu 22.02.2016 uważa się jako pierwszą lub drugą z trzech dopuszczalnych wg nowych przepisów, w zależności czy jest to pierwsza czy druga umowa na czas określony zawarta z danym pracownikiem. Do dopuszczalnego okresu 33 miesięcy na jaki będą mogły zostać zawarte umowy na czas określony nie wlicza się okresów sprzed 22.02.2016 – okres 33 miesięcy liczy się dopiero od 22.02.2016.
 8. Jeżeli druga z rzędu umowa na czas określony ulegnie rozwiązaniu przed 22.02.2016, a kolejna zostanie zawarta przed upływem 1 miesiąca od dnia rozwiązania tej drugiej umowy, to tą kolejną umowę traktuje się jako umowę na czas nieokreślony.
 9. Przy ustalaniu długości okresu wypowiedzenia umów o pracę na czas określony, trwających w dniu 22.02.2016, których wypowiedzenie następuje, począwszy od tego dnia, nie uwzględnia się okresów zatrudnienia u danego pracodawcy, przypadających przed dniem 22.02.2016.
 10. Umowy na czas określony zawarte przed 22.02.2016 na okres dłuższy niż 33 miesiące licząc od 22.02.2016, albo przekształcą się automatycznie w umowy na czas nieokreślony po upływie 33 miesięcy, albo muszą zostać uzupełnione o obiektywne przyczyny uzasadniające zawarcie umowy w terminie 3 miesięcy od 22.02.2016. W terminie 5 dni roboczych od uzupełnienia umowy należy powiadomić okręgowego inspektora pracy o takiej umowie wraz ze wskazaniem przyczyn jej zawarcia.
 11. Nie uległ zmianie brak konieczności uzasadnienia wypowiedzenia umowy na czas określony.


Powrót do wpisów →