Nowe zasady odliczania VAT


Od 1 kwietnia 2014 r. obowiązują nowe zasady odliczania VAT od wydatków związanych z zakupem oraz wykorzystywaniem samochodów w działalności gospodarczej.

Pojazdy samochodowe

Od 1 kwietnia 2014 r. wszelkie ograniczenia w odliczaniu VAT będą dotyczyły wszystkich pojazdów samochodowych. Art. 2 pkt. 34 ustawy o VAT definiuje je jako pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Ograniczenie w odliczaniu VAT

Od 1 kwietnia 2014 r. co do zasady, każdy pojazd samochodowy będzie uznawany za wykorzystywany zarówno do działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych (czyli celów mieszanych). Jak wynika z uzasadnienia do nowelizacji ustawy o VAT, to założenie będzie zasadne m.in. w sytuacji, gdy pracodawca prowadzi działalność gospodarczą w miejscu zamieszkania lub gdy pracownicy wykorzystują samochód np. na dojazdy do pracy. Od wydatków na taki pojazd VAT będzie podlegał odliczeniu tylko w wysokości 50% kwoty podatku wykazanej w fakturze (dokumencie celnym, itp.). Ograniczenie to będzie dotyczyło wydatków, do których zalicza się:

1) nabycie, import lub wytworzenie tych pojazdów (lub ich części składowych),

2) używanie tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związanych z tą umową,

3) nabycie lub import paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem ww. pojazdów.

Do końca czerwca 2015 r. "przedłużony" jest zakaz odliczania VAT od zakupu paliwa do niektórych pojazdów – dotyczy to paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu:

1) samochodów osobowych;

2) innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

a) 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,

b) 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,

c) 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

Dopuszczalna ładowność pojazdu oraz liczba miejsc (siedzeń), o których mowa wyżej, powinna wynikać z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Jeżeli w ww. dokumentach nie będzie określonej dopuszczalnej ładowności lub liczby miejsc, pojazd będzie uznawany za  samochód osobowy.

Kiedy podatnik może odliczyć cały VAT

Podatnik od 1 kwietnia 2014 r. może odliczyć cały VAT w przypadku, gdy pojazdy samochodowe są:

1) wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika,

2) konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym będzie wynikało takie przeznaczenie,

Zgodnie z art. 86a ust.3 pkt.2 ustawy o VAT możliwość odliczenia całego VAT-u będzie dotyczyła także wydatków związanych z nabyciem towarów montowanych w pojazdach samochodowych i związanych z nimi usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Warunkiem odliczenia całego VAT będzie oczywiście istnienie związku wydatku z czynnościami opodatkowanymi.

Pojazdy będą uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika jeżeli:(art. 86a ust. 4 ustawy o VAT):

1) sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, lub

2) konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z tą działalnością jest nieistotne.

Do pojazdów samochodowych, o których mowa wyżej (pkt. 2), należą (zgodnie z art. 86a ust. 9):

1) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

a) klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub

b) z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;

2) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;

3) pojazdy specjalne, które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:

a) agregat elektryczny/spawalniczy,

b) do prac wiertniczych,

c) koparka, koparko-spycharka,

d) ładowarka,

e) podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,

f) żuraw samochodowy

- jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym.

Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w art. 86a ust. 9:

1) pkt 1 i 2 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań;

2) pkt 3 stwierdza się na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Dodatkowe badanie techniczne powinno być przeprowadzone w terminie najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego, nie później jednak niż przed upływem 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Ewidencję przebiegu pojazdu należy prowadzić od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do celów firmowych do dnia zakończenia jego wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej. W przypadku samochodów nabytych (zaimportowanych, leasingowanych itp.) przed 1 kwietnia 2014 r. ewidencję tę należy prowadzić począwszy od dnia, w którym po 31 marca 2014 r. podatnik poniesie pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami.

Poinformowanie Urzędu Skarbowego o wykorzystywaniu pojazdu wyłącznie do celów firmowych

Podatnicy wykorzystujący pojazdy samochodowe wyłącznie do celów firmowych, dla których to pojazdów zobligowani będą prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, muszą złożyć w urzędzie skarbowym informację - na druku VAT-26 - w ciągu 7 dni od dnia poniesienia pierwszego wydatku związanego z tymi pojazdami.

Podatnicy, którzy nabyli (zaimportowali, leasingowali  itp.) pojazdy samochodowe przed 1 kwietnia 2014 r., ww. informację powinni złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym po 31 marca 2014 r. poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami.

Podatnicy w ww. terminie powinni także złożyć informacje o wykorzystywaniu samochodu wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą, w sytuacji gdy samochód początkowo będzie wykorzystywany do celów mieszanych (czyli 50% odliczenie kwoty podatku), a po pewnym czasie zmieni się cel wykorzystania tj. zostanie przeznaczony wyłącznie do celów firmowych (czyli 100% odliczenie kwoty podatku oczywiście  po spełnieniu dodatkowych warunków).

 Zgodnie z art. 86a ust. 14 ustawy o VAT w przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego podatnik jest obowiązany do aktualizacji wcześniej złożonej informacji VAT-26, najpóźniej przed dniem, w którym dokonuje tej zmiany.

Użytkowanie samochodu na podstawie umowy najmu, leasingu

Ustawodawca zdecydował się na zachowanie tzw. praw nabytych w zakresie odliczania VAT od czynszu najmu, rat leasingowych dotyczących pojazdów samochodowych, w stosunku do których przed 1 kwietnia 2014 r. przysługiwało nieograniczone prawo do odliczenia VAT (dotyczy np. samochodów o ładowności powyżej 500 kg, posiadających homologację ciężarową). Powyższe będzie miało zastosowanie do umów zawartych przed dniem 1 kwietnia  2014 r. bez uwzględniania zmian tych umów po tym terminie. Warunkiem zachowania praw nabytych jest wydanie podatnikowi ww. pojazdu przed 1 kwietnia 2014 oraz zarejestrowanie umowy najmu, leasingu, we właściwym urzędzie skarbowym najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy, czyli do 2 maja 2014 r.

Będzie można dokonać odliczenia całego VAT-u tylko od czynszu najmu, rat leasingowych dotyczących wyżej wymienionych pojazdów, a VAT od innych wydatków tj. wydatków eksploatacyjnych, od nabycia paliwa można będzie odliczyć w wysokości:

 1) 50% kwoty podatku - jeżeli pojazd będzie wykorzystywany do celów mieszanych,

 2) 100% kwoty podatku - jeżeli samochód będzie wykorzystywany tylko do celów firmowych (po spełnieniu dodatkowych warunków - m.in. prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu).

  Podsumowując:

Wchodzące w życie z dniem 1 kwietnia 2014 roku zmiany w ustawie o VAT w ujęciu praktycznym dzielą pojazdy na 3 grupy:

I - pojazdy ze 100% odliczeniem VAT bez konieczności udowadniania, że wykorzystuje się je wyłącznie w działalności;

II - pojazdy ze 100% odliczeniem, które jednak będą wymagały od podatnika poniesienia dodatkowych trudów udowodnienia, że samochód nawet potencjalnie nie może zostać wykorzystany w celach innych niż prowadzona działalność;

III - pojazdy z 50% odliczeniem VAT, przy których zakłada się z góry, że samochód może być wykorzystywany do celów innych niż działalność i nie nakłada się na podatnika żadnych dodatkowych obowiązków ewidencyjnych czy zgłoszeniowych.

O tym, czy dany pojazd użytkowany w firmie będzie zaliczany do grupy I decydują przede wszystkim jego parametry techniczne oraz posiadane dokumenty/zaświadczenia potwierdzające te parametry. Natomiast kategorie pojazdów samochodowych należących do grupy II i III są takie same i to podatnik sam decyduje, do której grupy przyporządkować użytkowany w firmie pojazd.

Ad. Grupa I

Odliczamy 100% VAT od zakupu, leasingu, najmu, eksploatacji (serwis, części, myjnia), paliwa.

W stosunku do tych aut ustawodawca zwalnia podatnika z obowiązku zgłaszania samochodu do urzędu oraz prowadzenia dodatkowych ewidencji przebiegu pojazdu. Natomiast wymaga od przedsiębiorcy posiadania dokumentów/zaświadczeń m.in. z okręgowej stacji kontroli pojazdów potwierdzających posiadanie wskazanych parametrów technicznych przez dany pojazd.

Do tej grupy zaliczamy:

- samochody ciężarowe o masie całkowitej powyżej 3,5t

- pojazdy typu: van, wielozadaniowy, z otwartą częścią do załadunku pod warunkiem, że posiadają: jeden rząd siedzeń oddzielony trwałą przegrodą, zaświadczenie wydane przez okręgową stację kontroli pojazdów, adnotację w dowodzie rejestracyjnym;

- pojazdy samochodowe inne niż samochody osobowe pod warunkiem, że posiadają: kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń, nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków, zaświadczenie wydane przez okręgową stację kontroli pojazdów, adnotację w dowodzie rejestracyjnym;

- pojazdy specjalne (zalicza się tu tylko te wymienione w ustawie, a więc: agregat elektryczno/spawalniczy, do prac wiertniczych, koparka, koparko-spycharka, ładowarka, podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych, żuraw samochodowy) pod warunkiem, że z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym;

- motorower pod warunkiem, że: posiada dwa lub trzy koła, silnik spalinowy o poj. skokowej do 50cm3 lub silnik elektryczny o mocy do 4kW, prędkość jazdy ograniczona do 45 km/h.

 Ad. Grupa II

Odliczamy 100% VAT od zakupu, leasingu, najmu, eksploatacji, paliwa.

Grupa obejmuje wszystkie inne pojazdy niż wymienione w grupie I (w tym samochody osobowe), które podatnik będzie wykorzystywał tylko i wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Wskazanie, że pojazd użytkowany jest wyłącznie do celów działalności wiąże się z:

- obowiązkiem zgłoszenia w urzędzie - druk VAT-26,

- koniecznością prowadzenia szczegółowej kilometrówki,

- ustaleniem zasad używania pojazdu w firmie w przepisach wewnętrznych.

Wszystkie obowiązki nałożone na podatnika mają pomóc w udowodnieniu, że samochód nie jest używany w celach innych niż związanych z prowadzoną działalnością. Co istotne, na podstawie wyjaśnień ministerstwa można uznać, że chodzi nawet o wykluczenie potencjalnej możliwości.

Ad. Grupa III

Odliczamy 50% VAT od zakupu, leasingu, najmu, eksploatacji. Dla tej grupy pojazdów generalnie nie odliczamy w ogóle VATu od paliwa w okresie do 30.06.2015 r.

Od dnia 01.07.2015 r. będzie przysługiwało odliczenie 50% od paliwa.

Istnieje jeden wyjątek – już od dnia 01.04.2014 odliczamy 50% VATu od paliwa do pojazdów samochodowych, w których liczba miejsc (siedzeń) wynosi:

- 1 jeżeli dopuszczalna ładowność jest niemniejsza niż 425 kg

- 2 jeżeli dopuszczalna ładowność jest niemniejsza niż 493 kg

- 3 lub więcej jeżeli dopuszczalna ładowność jest niemniejsza niż 500 kg

oraz liczba miejsc i dopuszczalna ładowność są określone na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Grupa obejmuje te same pojazdy co w grupie II, z tym że dotyczy podatników, którzy  użytkują samochody lub mają potencjalnie możliwość użytkowania samochodów na cele nie związane z działalnością gospodarczą. Przy tym nie będą zobowiązani do dodatkowego udowadniania, że wykorzystują samochód wyłącznie do działalności. Dodatkowo, co do zasady pozostałe 50% nieodliczonego VAT będzie kosztem, ale w podatku dochodowym.Powrót do wpisów →