Dofinansowanie miejsca pracy dla pracowników niepełnosprawnych


Wielu pracodawców nie wie, że zatrudniając osoby niepełnosprawne można częsciowo sfinansować koszt wynagrodzenia oraz składek ZUS.

O tym kto i na jakich warunkach może otrzymać dofinansowanie, piszemy poniżej:

Warunki, które musi spełniać pracodawca, by dostać dofinansowanie:

 1. zgłosić tych pracowników do PFRON i wysłać dokumenty zgłoszeniowe, czyli wnioski INF-D-P dla każdego pracownika z osobna
 2. ponieść koszty płacy za każdego niepełnosprawnego pracownika, aby później dostać dofinansowanie. Musi zatem wypłacić pracownikowi wynagrodzenie: albo na jego konto bankowe, albo przekazem pocztowym
 3. wysłać wniosek do 25. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za które pracodawca wypłacił wynagrodzenia i chce uzyskać dofinansowanie z PFRON. Fundusz ma 25 dni na wypłatę pracodawcy dofinansowania do wynagrodzeń.

Ważne: Pracodawca nie może być w trudnej sytuacji ekonomicznej. Nie może mieć także żadnych zobowiązań w PFRON, które przekroczyłyby 100 zł.

Ważne: grupa pracodawców zatrudniająca powyżej 25 osób i mająca wskaźnik zatrudnienia powyżej 6% ma obowiązkową sprawozdawczość do PFRON, gdyż poprzez system e-pfron musi co miesiąc wysyłać informację INF-1, uwzględniającą wskaźniki zatrudnienia i udowodnienie 6-proc. wskaźnika osób niepełnosprawnych.

Maksymalna wysokość dofinansowania

Od 1 kwietnia 2014 r. miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego (bez względu na status pracodawcy) wynosi:

1800 zł – w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

1125 zł – w przypadku osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

450 zł – w odniesieniu do osób z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Kwoty, o których mowa wyżej, są zwiększane o 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych w stopniu znacznym i umiarkowanym (zgodnie z art. 26a ust. 1b ww. ustawy o rehabilitacji).

Wymiar czasu pracy

Zgodnie z art. 26a ust. 6 ww. ustawy Fundusz wypłaca miesięczne dofinansowanie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy pracownika.

W przypadku gdy osoba niepełnosprawna jest zatrudniona u więcej niż jednego pracodawcy w wymiarze czasu pracy:  

 • nieprzekraczającym ogółem pełnego wymiaru czasu pracy – miesięczne dofinansowanie przyznaje się na tę osobę pracodawcom, u których jest ona zatrudniona, w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy tej osoby,
 • przekraczającym ogółem pełny wymiar czasu pracy, miesięczne dofinansowanie przyznaje się na tę osobę w wysokości nieprzekraczającej kwoty miesięcznego dofinansowania przyznawanego na osobę zatrudnioną w pełnym wymiarze czasu pracy. Miesięczne dofinansowanie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy tej osoby w pierwszej kolejności przyznaje się pracodawcy, który wcześniej zatrudnił tę osobę (art. 26b ust. 2 i 2a ustawy o rehabilitacji).

Ograniczenia dofinansowania

Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć 75% miesięcznych kosztów płacy. Przez koszty płacy należy rozumieć wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Zwracamy uwagę!

Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje pracodawcy:

 1. zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nieosiągającemu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% (art. 26a ust. 1a ustawy o rehabilitacji),
 2. do wynagrodzenia pracowników zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury (art. 26a ust. 1a1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji),
 3. jeżeli wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego nie zostało przekazane na jego rachunek bankowylub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych (art. 26a ust. 1a1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji),
 4. jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni (art. 26a ust. 1a1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji),
 5. posiadającemu zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON przekraczające ogółem kwotę 100 zł (art. 26a ust. 8 ustawy o rehabilitacji),
 1. jeżeli środki na wynagrodzenie pochodzą ze środków publicznych, chyba że pracodawca sfinansował wynagrodzenie pracownika: ze środków publicznych z prowadzonej działalności, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) lub z dochodów publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 3 tej ustawy (art. 26b ust. 7 i 8 ustawy o rehabilitacji),
 2. znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa UE dotyczących udzielania pomocy publicznej.
 3. na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z wcześniejszych decyzji Komisji Europejskiej, uznających pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem;
 4. jeżeli udzielenie pomocy w formie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia skutkowałoby przekroczeniem kwoty 10 mln euro rocznej pomocy na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych u tego pracodawcy.


Powrót do wpisów →