Księgi Handlowe

HTML Template

Ze względu na potrzebę śledzenia ciągłych zmian w obowiązujących przepisach prawa i niejednoznaczność interpretacji należy wskazać, iż prowadzenie pełnych ksiąg handlowych jest procesem bardzo złożonym. Dlatego też w tym przypadku celowe jest skorzystanie z usług biura rachunkowego, gdzie sprawy te prowadzone są przez doświadczoną kadrę pracowników, a odpowiedzialność za rzetelność ksiąg rachunkowych spoczywa również na biurze rachunkowym.

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy w szczególności:

  • spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego;
  • osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 mln euro;
  • jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej (np. niektórych stowarzyszeń), z wyjątkiem spółek, o których mowa wyżej;
  • zagranicznych osób prawnych, zagranicznych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz zagranicznych osób fizycznych, prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność osobiście, przez osobę upoważnioną, przy pomocy pracowników - w odniesieniu do działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na wielkość przychodów.

Nasze biuro rachunkowe specjalizuje się w prowadzeniu ksiąg handlowych dla podmiotów krajowych i z kapitałem zagranicznym.  Zainteresowane podmioty mają możliwość wglądu do swoich ksiąg on-line na bieżąco. Dzięki pełnej księgowości przedsiębiorca może dokładniej analizować strukturę kosztów i przychodów. Jeśli Państwa celem jest dynamiczny rozwój własnej firmy i jednocześnie ciągła możliwość pilnowania kosztów i źródeł przychodów zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Zapewniamy między innymi:

  • ewidencje operacji gospodarczych na kontach
  • przygotowanie sprawozdań finansowych
  • sporządzanie deklaracji VAT
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i WNIP
  • obliczanie zaliczek na podatek PIT/CIT
  • informowanie o stanie należności i zobowiązań

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.