Badanie sprawozdań finansowych

HTML Template

Jako podmiot  uprawniony do badania sprawozdań finansowych przeprowadzamy badania sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości Finansowej. Badania przeprowadzamy zgodnie z polskimi normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta oraz międzynarodowymi standardami rewizji finansowej. Stosowane podczas badania sprawozdań finansowych metody zostały opracowane w taki sposób, aby dostosować się do specyfiki działalności badanego podmiotu oraz do wymagań sprawozdawczości finansowej. Zawarcie umowy o badanie sprawozdania finansowego wiąże się z naszej strony z doradztwem w dziedzinie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w zakresie niezbędnym do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego. W ramach świadczonych przez nas usług audytorskich możemy Państwu zaoferować:

  • przeglądy finansowe 'due diligence' na rzecz potencjalnych inwestorów
  • przeglądy systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej
  • weryfikacje poprawności ksiąg rachunkowych
  • weryfikację danych