Zmiana od 1 stycznia 2017 roku dotycząca limitu gotówkowych rozliczeń między przedsiębiorcami!


Na mocy art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą musi następować za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy spełnione są łącznie dwie przesłanki:

  1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 złotych (przed 1 stycznia 2017 r. limit ten wynosił 15.000 euro). Przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

 

5 stycznia br. Ministerstwo Rozwoju wyjaśniło, że Ustawa reguluje podejmowanie,...

Czytaj dalej →

Zapłata podatku z konta członka najbliższej rodziny podatnika


Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi  art. 62b §1 ustawy Ordynacja podatkowa, podatki - bez względu na ich kwotę - będą mogli regulować za podatnika najbliżsi: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym lub macocha. Nie wprowadzono w tym przypadku limitów kwotowych.

Ponadto każdy podmiot będzie mógł uiścić cudzy podatek, o ile jego kwota nie przekroczy 1 tys. zł, a treść dowodu wpłaty nie wzbudzi wątpliwości co do jej przeznaczenia. Wpłaty dokonywane przez osoby trzecie będą podlegały tym samym rygorom, np. co do zachowania terminu zapłaty podatku, co płatności przeprowadzane przez podatników.Czytaj dalej →

Obowiązki płatników składek w związku z wprowadzeniem od 01.01.2016 r. elektronicznych zwolnień lekarskich


Informujemy, że od 01.01.2016 roku wchodzą w życie przepisy umożliwiające wystawianie przez lekarzy zwolnień w formie elektronicznej. Zwolnienia w dotychczasowej formie papierowej będą funkcjonowały równolegle do końca roku 2017. W związku ze zmianami pacjent może otrzymać zwolnienie w formie papierowej ZLA, w formie elektronicznej e-ZLA lub w formie wydruku elektronicznego e-ZLA.

 Informacja dla przedsiębiorców zatrudniających do 5 pracowników:

  1. dobrowolne utworzenie do końca 2015 roku profilu na platformie elektronicznej ZUS (pue.zus.pl) albo
  2. w przypadku nieutworzenia profilu wystąpi konieczność poinformowania pracowników oraz innych ubezpieczonych w formie pisemnej do końca grudnia 2015 roku o konieczności dostarczania zwolnień lekarskich (ZLA) albo...

Czytaj dalej →

2 dni opieki na dziecko może być zamieninone na godziny


Od 2016 roku zmianie ulega sposób rozliczenia 2 dni opieki dla rodzica wychowującego dziecko w wieku do 14 roku życia. Przypominamy, że ilość dni nie jest uzależniona od momentu zatrudnienia, ale pracownik składa oświadczenie, że drugi rodzic nie wykorzystał w danym roku dni opieki na dziecko w swoim zakładzie pracy.
W roku kalendarzowym przysługują 2 dni niezależnie od ilości dzieci  (najmłodsze dziecko musi mieć poniżej 14 lat), niewykorzystane dni nie przechodzą na kolejny rok.

Więcej informacji o sposobie rozliczenia godzinowego opieki nad dzieckiem od 2016 roku można znależć tutaj.Czytaj dalej →

Zmiany w umowach o pracę w 2016 r.


Informujemy, że od 22.02.2016 r. zmianie ulegną przepisy regulujące rodzaje umów o pracę. Szczególnie wiele zmian dotyczy umowy o pracę na czas określony.

  1. Łączny okres zatrudnienia na podstawie umów na czas określony nie będzie mógł przekraczać 33 miesięcy. Dopuszczalne będzie zawarcie 3 umów na czas określony.
  2. Nie będzie możliwe aneksowanie czasu trwania umowy na czas określony. Uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy na czas określony, dłuższego okresu jej obowiązywania, będzie równoznaczne z zawarciem kolejnej umowy na czas określony.
  3. Jeśli zatrudnienie na czas określony przekroczy 33 miesiące lub zostanie zawarta czwarta umowa na czas określony,...

Czytaj dalej →

Dofinansowanie miejsca pracy dla pracowników niepełnosprawnych


Wielu pracodawców nie wie, że zatrudniając osoby niepełnosprawne można częsciowo sfinansować koszt wynagrodzenia oraz składek ZUS.

O tym kto i na jakich warunkach może otrzymać dofinansowanie, piszemy poniżej:

Warunki, które musi spełniać pracodawca, by dostać dofinansowanie:

  1. zgłosić tych pracowników do PFRON i wysłać dokumenty zgłoszeniowe, czyli wnioski INF-D-P dla każdego pracownika z osobna
  2. ponieść koszty płacy za każdego niepełnosprawnego pracownika, aby później dostać dofinansowanie. Musi zatem wypłacić pracownikowi wynagrodzenie: albo na jego konto bankowe, albo przekazem pocztowym
  3. wysłać wniosek do 25. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za które pracodawca wypłacił...

Czytaj dalej →

Nowe zasady odliczania VAT


Od 1 kwietnia 2014 r. obowiązują nowe zasady odliczania VAT od wydatków związanych z zakupem oraz wykorzystywaniem samochodów w działalności gospodarczej.

Pojazdy samochodowe

Od 1 kwietnia 2014 r. wszelkie ograniczenia w odliczaniu VAT będą dotyczyły wszystkich pojazdów samochodowych. Art. 2 pkt. 34 ustawy o VAT definiuje je jako pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Ograniczenie w odliczaniu VAT

Od 1 kwietnia 2014 r. co do zasady, każdy pojazd samochodowy będzie uznawany za wykorzystywany zarówno do działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych...

Czytaj dalej →